Altena College

Toelating zorgleerlingen

Voor de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, met name de leerlingen met een autisme spectrum stoornis is een aparte uitvoerige procedure ontwikkeld zodat zo goed mogelijk kan worden ingeschat of het Altena College de speciale zorg kan bieden die de betreffende leerling nodig heeft.
Daarbij spelen twee elementen een rol:

  • Heeft de school de expertise in huis (met ondersteuning van de ambulant begeleider) om de leerling zodanig te begeleiden dat er een reële kans is op een succesvolle schoolloopbaan op het Altena College?
  • Is het aantal zorgleerlingen zodanig dat het normale onderwijsproces voor alle leerlingen voldoende gewaarborgd kan worden?

Het tweede element weegt alleen mee bij de aangemelde leerlingen van buiten het reguliere
voedingsgebied. Om een goed beeld te krijgen van het eerste element zijn er tijdig gesprekken met de
leerkracht van groep 8  en de intern begeleider van de basisschool. In veel gevallen is er ook een gesprek met de ouders van de aangemelde leerling. Indien nodig wordt het samenwerkingsverband betrokken bij de afweging of de school, eventueel met steun van het samenwerkingsverband, de aangemelde leerling
die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft. Als de leerling op het Altena College wordt
toegelaten wordt er voor de aanvang van het nieuwe cursusjaar een handelingsplan  opgesteld, zodat
onmiddellijk de passende zorg kan worden geboden.