Altena College

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Op het Altena College proberen wij alle leerlingen een zo passend mogelijke leeromgeving aan te bieden. Om dit te kunnen bereiken met leerlingen waarmee iets bijzonders aan de hand is, is het belangrijk dat wij vanaf het begin weten wat er speelt bij uw zoon/dochter. Wij kunnen dan in overleg met de basisschool, u als ouders, met de leerling en met ons ondersteuningsteam een zo goed mogelijk plan maken om de overgang naar het VO zo soepel mogelijk te laten verlopen en te bepalen of, en zo ja, welke ondersteuning er daarna nodig is.

Als uw kind een (gediagnostiseerde) ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD, Asperger, PDD-NOS) of een lichamelijke handicap heeft, overleg dan als ouders tijdig  met de leerkracht van groep 8 over welke vervolgschool bij uw kind past.

Als het Altena College geschikt lijkt volgens de leerkracht (en IB-er) kunt u al vroeg (mag ook al in december/januari) contact opnemen met  ons om de mogelijkheden en onmogelijkheden van de extra ondersteuning op het Altena College te bespreken. Dit kan uiteraard ook als er twijfel is of het Altena College wel de juiste school is voor uw kind.

-

Als er twijfel is kan de leerling ook aangemeld worden voor een zogenaamde preventieve bespreking bij het Samenwerkingsverband waarbij de basisschool is aangesloten.

 

Geef als ouders op het aanmeldingsformulier aan wat er aan de hand is met uw zoon/dochter en laat school in het OKR (of andere overdrachtsformulieren) duidelijk aangeven wat uw kind nodig heeft om goed te functioneren op school.

 

  • Denk niet als ouders of school ‘we zeggen niets over de stoornis van ons kind/leerling want het gaat nu toch goed en zo kan het kind een nieuwe start maken, zonder label/stempel’. Als er geen signaal is dat extra ondersteuning nodig is, geeft de school  die natuurlijk ook niet; dan is er alleen de normale ondersteuning die alle leerlingen krijgen.
  • Een kind loopt echter meer schade op als het eerst fout gaat (met leren, op sociaal, gebied of  gedrag) en we na 2 maanden moeten gaan repareren en herstellen. Voorkomen is beter dan genezen!
  • Vaak gaat het in groep 8 beter dan de jaren daarvoor omdat de school en de leerkrachten de leerling en zijn /haar ouders dan door en door kennen en vice versa. De overgang naar het Altena College (14 docenten, elke les ander lokaal, heel veel leerlingen in gangen en pauzes etc.) is vaak heel heftig voor deze kinderen en het zou jammer zijn als het eerst mis moet gaan voordat we kunnen gaan ondersteunen.

-

Wij gaan na de aanmelding onderzoeken of het klopt dat de leerlingen waarvan de basisschool, de ouders of wij als Altena College denken dat zij mogelijk extra ondersteuning kunnen gebruiken, dit ook inderdaad nodig hebben.

-

Medio mei is er een overleg op school waarbij wij bepalen of wij uw zoon/dochter kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft en of er (extra) ondersteuning nodig is en zo ja, welke.

-

Is er veel extra ondersteuning nodig dan vraagt school samen met de ouders en de leerling een ondersteuningsarrangement aan bij het Samenwerkingsverband Pasvorm. Als dit arrangement wordt toegekend dan krijgt de school budget voor de bekostiging van de extra ondersteuning.
-Zo nodig kan dit arrangement elk jaar opnieuw worden aangevraagd.


Met een arrangement kan er naast de basisondersteuning door mentor en docenten ook een intern coach worden ingezet die de leerling extra gaat begeleiden. Ook is het mogelijk dat de intern coach (en de leerling) wordt ondersteund door onze ambulant begeleider. Zij proberen er dan samen met u als ouders voor te zorgen dat de leerling zo goed mogelijk het onderwijs op het Altena College kan volgen maar ook dat zijn/haar welbevinden in de klas en daarbuiten goed is.

Het Samenwerkingsverband
Het Altena College is aangesloten bij het SWV PASVORM voor voortgezet onderwijs voor de
regio Gorinchem.  Samenwerkingsverbanden dragen gezamenlijk zorg voor een
toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen voor wie een
orthopedagogische of orthodidactische ondersteuning geboden is, alsmede voor overdracht van
deskundigheid op dit gebied tussen scholen in het samenwerkingsverband.

Via de onderstaande link vind u de website van dit samenwerkingsverband.
http://www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
Het Altena College werkt samen met wijkteam 2 van het CJG  van de gemeenten Werkendam en
Woudrichem. Het CJG heeft o.a. als doel:

  • problemen van kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk signaleren;
  • zo spoedig mogelijk te komen tot een passend hulpaanbod voor kinderen en jongeren;
  • voor kinderen en jongeren aan wie hulp geboden wordt de hulpverlening dusdanig af te stemmen dat geen overlap van het hulpaanbod plaatsvindt.

Bij bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT) is een vertegenwoordiger van het CJG aanwezig.

Bij het centrum voor jeugd en gezin (CJG) kan iedereen terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt uw vragen telefonisch stellen, binnenlopen bij een van de inlooppunten of spreekt de medewerkers aan in de wijk. En natuurlijk kunt  een afspraak met hen maken.
Meer informatie: http://www.woudrichem.nl/cjgaltena

Zorg voor jeugd
De school is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om professionals die zich zorgen maken over een jongere (0-23 jaar) en hulpverleners die de jongere hulp verlenen van elkaar op de hoogte brengen.
Binnen school kan alleen de zorgcoördinator zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal wordt alleen gegeven, wanneer de jongere en/of zijn ouders/verzorgers hierover door de zorgcoördinator zijn geïnformeerd.

Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Scholen zijn sinds begin 2011 verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode van het Altena College is gebaseerd op het stappenplan dat in de landelijke voorbeelden wordt geadviseerd.

Heel kort samengevat is het stappenplan als volgt:
Stap 1:In kaart brengen van signalen. Hierin speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol.
Stap 2:Zo nodig raadplegen van het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het
Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 3:Gesprek met de leerling.
Stap 4:Weging van de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Stap 5:Beslissen door het Zorgadviesteam (ZAT): zelf hulp organiseren in samenwerking met de ouders of melden bij het AMK/SHG.


AOB Compaz
Het AOB wordt ingeschakeld bij het verzorgen van diverse tests zoals een beroepskeuzetest of een capaciteitentest. Tests m.b.t. dyslexie, ADHD ed lopen normaal gesproken via het samenwerkingsverband.