Altena College

Persoonlijke begeleiding

Zorgcoördinator en counselor
De zorgcoördinator mw. K.J. Jager, coördineert de onderstaande aspecten van de zorg op het Altena
College in samenwerking met de directie en de betrokken docenten.
Zij is voorzitter van het Zorgadviesteam (ZAT) en vertegenwoordigt de school in het
Samenwerkingsverband (SWV 28.14).

Naast studiebegeleiding voor leerlingen die problemen hebben met leren, is er ook begeleiding voor
leerlingen met andersoortige problemen.
Gedacht kan worden aan faalangst, schoolangst, problemen in de omgang met leeftijdsgenoten en
problemen thuis, zoals b.v. echtscheiding of ruzie met ouder(s)/verzorger(s).
In eerste instantie zorgt de klassenmentor voor deze begeleiding. Als deze niet goed raad weet met een
probleem, kan de hulp worden ingeroepen van de counselor, teneinde samen een manier te zoeken
om de leerling te helpen.
Verder verzorgen de counselors cursussen “faalangstreductie” en “aanpak examenvrees”.
De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht als hun kind een cursus gaat volgen.

Faalangstreductietraining en SOVA-training
Na de herfstvakantie wordt er bij alle leerlingen uit klas 2 de Situatie Specifieke Angst Test (SSAT)
afgenomen. De SSAT heeft tot doel de mate van faalangst van leerlingen in taaksituaties op school te
registreren. Indien de uitslag hiertoe aanleiding geeft, zal de mentor een gesprekje hebben met de
betreffende leerling en haar/zijn ouders. Als de leerling gemotiveerd is om iets aan de faalangst te doen,
is het mogelijk deel te nemen aan een cursus “De Sidderkuur” die aan het einde van het kalenderjaar
zal starten.

Zelfverdediging meisjes
We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich op school veilig en prettig voelt. We vinden het echter
ook belangrijk dat leerlingen zich buiten school veilig kunnen voelen. Met het oog daarop biedt de
school een cursus zelfverdediging voor meisjes aan. De cursus wordt gegeven door een docent van
school die zich heeft bekwaamd in het geven de cursus. De cursus wordt gegeven na lestijd in een van
de gymzalen van de school en wordt in eerste instantie aangeboden aan de leerlingen van klas 3.
Aan het begin van het schooljaar krijgen deze leerlingen een persoonlijke uitnodiging.

Vertrouwenspersonen en Contactpersonen
Leerlingen of ouders die in vertrouwen een probleem dat speelt willen bespreken kunnen binnen
school terecht bij de twee contactpersonen:
- Dhr. H.H. Scheper, docent Altena College
- Mw. drs. H.M. Bron-Rijkse, docent Altena College

Buiten school kunnen ze terecht bij de vertrouwenspersonen:
- Mw. M.J. de Fijter-Nieuwenhuizen, Mr. S. Naaijenstraat 1, 4281 NL Andel
- Dhr. T.H. voor den Dag, Biesboschstraat 2, 4255 VM Nieuwendijk

De contactpersonen en de vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen
helpen of bemiddelen om een probleem op te lossen. Ook kunnen ze adviseren bij een eventuele
klacht. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het onderwerp klachtenregeling.