Altena College

Talentbeleid

Ons talentbeleid
In de onderbouw worden getalenteerde leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan het talentenprogramma. Zij werken een aantal uren in de week aan uitdagende taken tijdens de reguliere lessen. Voorbeelden van taken zijn: programmeren, 3D printen, zelf muziek componeren, schilderen op doek.

Voor de leerlingen vanaf klas 2 hanteren we het “8 plus” principe. Dit houdt in dat een leerling die bij een bepaald vak een 8 of hoger gemiddeld staat onder bepaalde voorwaarden als beloning vrijstelling van enkele lessen van dat vak kan krijgen. 

In de bovenbouw kunnen leerlingen ook al modules op de universiteit volgen. 

Vrij nieuw is de mogelijkheid een module filosofie te volgen in de bovenbouw van het atheneum.

Algemeen doel
Het Altena College vindt het belangrijk om getalenteerde leerlingen te belonen door uitdagend of verdiepend onderwijs aan te bieden. Leerlingen die over de gehele lijn bovengemiddeld scoren zonder daar al te veel inspanning voor te leveren worden uitgenodigd voor het talentenprogramma. Verder vindt het Altena College het belangrijk onderpresteren te voorkomen. Het Altena College spant zich in om leerlingen die onderpresteren te ontdekken en te begeleiden. Leerlingen waarvan aangetoond is dat zij hoogbegaafd zijn, krijgen persoonlijke begeleiding.

Signalering
Ten eerste gebruikt het  Altena College gegevens die verstrekt worden door de basisscholen om begaafde leerlingen te signaleren. Leerlingen die op de basisschool al in een plusklas o.i.d. gezeten hebben worden benaderd. Verder kijken we naar de Cito-score en naar de behaalde resultaten op het Altena College. De mentor heeft ook een belangrijke rol in het signaleren van getalenteerde leerlingen. Tijdens rapportvergaderingen kunnen alle docenten namen van leerlingen inbrengen die volgens hem/haar in aanmerking kunnen komen voor het talentenprogramma. Belangrijk is te weten dat per leerling individueel bekeken wordt of hij/zij uitgenodigd wordt voor het talentenprogramma. In sommige gevallen is het namelijk in het belang van het kind om het standaard lesprogramma te volgen.

Procedure en uitvoering
Het talentenprogramma is in principe bestemd voor de leerlingen uit klas 1HV, Havo 2, Vwo 2, Havo 3 en Vwo 3. De geselecteerde leerlingen worden maximaal twee keer per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan het talentenprogramma. Zij krijgen een overzicht mee naar huis met de taken waaraan zij kunnen gaan werken en een inschrijfformulier.  De taken worden kort uitgelegd zodat zij beter een keuze kunnen maken. Tijdens de reguliere lessen werken de leerlingen aan 1 of 2 taken. De leerlingen worden begeleid door een vakdocent. In overleg met de ouders, mentor en begeleiders bepaalt de leerling tijdens welke lessen hij/zij aan de taak gaat werken. Als de leerling de taak met goed gevolg heeft uitgevoerd ontvangt hij/zij een certificaat. Als blijkt dat de prestaties als gevolg van deelname aan het talentenprogramma achteruit gaan, mag de school altijd besluiten dat het voor de leerling beter is om te stoppen met de taak. Uiteraard mag de leerling dit besluit zelf ook nemen.

Doel talentenprogramma
Het voornaamste doel van het talentenprogramma is om de getalenteerde leerlingen uitdagend onderwijs aan te bieden. Volgens dit systeem worden de leerlingen aan twee kanten uitgedaagd. Aan de ene kant werken de leerlingen aan een uitdagende taak, aan de andere kant missen de leerlingen een aantal lessen per week waardoor zij zich meer in moeten zetten voor de betreffende vakken. Maar naast dit doel leert de leerling nog veel meer. De leerling werkt in groepjes, dus hij leert samenwerken. De taak moet binnen een bepaald aantal lesuren afgerond zijn, dus de leerling leert plannen. Verder leert de leerling organiseren en initiatieven nemen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die hij in de bovenbouw en vervolgstudies zeker nodig zal hebben.

Taken
Het Altena College biedt interessante taken. Voorbeelden van taken zijn :

-Programmeer een robot
-Printen in 3D
-Muziek maakt (nog) slimmer (zelf muziek componeren)
-Schilderen op doek (kunstvakken)
-Maak een bijenhotel (natuur en wetenschap)

Talent Bovenbouw
Leerlingen die in klas 4 komen worden niet meer benaderd om deel te nemen aan het talentenprogramma. De bovenbouw wordt door veel leerlingen als een stuk pittiger ervaren. De hoeveelheid leerstof is over het algemeen groter dan in de onderbouw en er wordt meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Veel leerlingen kiezen extra vakken waardoor hun studietijd groter wordt. De ervaring leert dat bovenbouwleerlingen meestal hun handen vol hebben aan het reguliere programma. Bovendien hebben bovenbouwleerlingen naast school vaak meer verplichtingen dan onderbouwleerlingen.
Natuurlijk zijn er nog altijd leerlingen in de bovenbouw die meer uitdaging nodig hebben. Zij kunnen deelnemen aan een proefstudeeropdracht georganiseerd door diverse universiteiten. Een lid uit de commissie Talent coördineert dit wanneer een leerling hierin geïnteresseerd is. 

Organisatie van de commissie
De Commissie Talent bestaat uit 5 leden, te weten :

-2 directieleden (mw. W.H. van Haaften, dhr. H.E. de Vries)
-2 coördinatoren (mw. S.A.L. Ritmeester-van Iperen MEd, Mw. R.H. Kasen)
 

Taken : organisatie talentenprogramma onderbouw, signaleren van leerlingen die  mogen gaan deelnemen aan het talentenprogramma, begeleiden van deelnemers aan het talentenprogramma, algemeen contactpersoon (ook m.b.t. de 8+ regel)

-1 begeleider hoogbegaafde leerlingen (mw. S.A.L. Ritmeester- van Iperen)
 

Taken : begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, contactpersoon van betreffende leerlingen en hun ouders/verzorgers

- begeleider talent (mw. dr. L.I. van Steensel)
 

Taken : begeleiden van deelnemers aan het talentenprogramma, contactpersoon van betreffende leerlingen en hun ouders/verzorgers, coördinator Proefstuderen 

Tot slot
Sinds de cursus 2014-2015 hanteren we de werkwijze 8+. Deze werkwijze wordt inmiddels toegepast in klas Ath. 2 t/m 6, Havo 2 t/m 5 en sinds kort ook in Vmbo(t) 2 en 3. Deze werkwijze heeft als doel de  onderpresterende leerlingen te motiveren en aan te zetten tot werken. Het Altena College vindt het immers belangrijk dat leerlingen hun talenten benutten en dat leerlingen gemotiveerd zijn om te excelleren. Het is jammer wanneer leerlingen niet alles uit zichzelf halen. Daarnaast nemen vervolgopleidingen tegenwoordig studenten aan op basis van onder andere resultaten, omdat dit motivatie laat zien. Er zijn dus geen centrale lotingen meer. Vervolgopleidingen zullen in hun afwegingen niet alleen de examenresultaten meenemen. Er zal ook gekeken worden naar resultaten van de jaren die vooraf gaan aan het examen.

We leggen kort uit wat  8+ inhoudt :

Bij deze manier van werken belonen we leerlingen die goede resultaten behalen met het schrappen van bepaalde oefeningen én met vrije tijd. Op deze manier hopen we dat leerlingen hun best gaan doen om hoog te scoren, want vrije tijd is voor een scholier de beste beloning die er is. In die vrije tijd mogen leerlingen zelf weten wat zij gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld in de mediatheek gaan werken aan een werkstuk, leren voor een toets, een boek lezen of zelfs even relaxen.