Altena College

Motto, Missie en Visie

Ons Motto: Altena College, goed voor elkaar.

Wat staat bij ons centraal?

Op het Altena College staan we voor het volgende:

(i)een herkenbare christelijke identiteit;
(ii)zorg en aandacht voor elkaar;
(iii)een klimaat waarin leerlingen en personeelsleden worden gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen in
 relatie tot de medemensen;
(iv)een overzichtelijke organisatie.

Wat mag je van ons verwachten?

Het Altena College is een Christelijke Scholengemeenschap uitgaande van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk en stelt zich ten doel:

a. Een werk- en leefgemeenschap te zijn waarin:

*het evangelie van Jezus Christus samenbindt en inspireert voor het leven en werken in de school;
*de Bijbelse normen en waarden uitgangspunt en maat zijn voor het denken en handelen;
*personeelsleden door voorbeeldgedrag deze inspiratie, normen en waarden laten zien;
*mensen met oprechte belangstelling omzien naar elkaar.

b. Leerlingen zo te onderwijzen, stimuleren,  begeleiden en ondersteunen dat ze:

*zich de kennis en vaardigheden eigen maken die bij hun mogelijkheden passen;
*een diploma behalen in één of meer van de opleidingen die de school aanbiedt;
*kritische zin hebben ontwikkeld voor de toepassing van het geleerde in hun leven.

c. Leerlingen zo te begeleiden en te stimuleren in hun groei tot een volwassen sociaal mens dat ze:

*zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de medemens, de samenleving
 en hun leefomgeving;
*toegerust en gemotiveerd zijn om hun kennis en vaardigheden daadwerkelijk in te zetten
 ten dienste van de medemens, de samenleving en hun leefomgeving.

Wat zijn onze Waarden?

In onze school werken leerlingen, ouders en personeelsleden goed samen zodat leerlingen zich maximaal ontwikkelen tot mooie en verantwoordelijke mensen, die hebben geleerd hun hoofd, hart en handen te gebruiken.

Leerlingen, ouders en personeelsleden communiceren goed en open met elkaar en waarderen elkaars inbreng.

In de omgang met elkaar hanteren we vier kernwaarden: zien, samen-leven, inspireren, ontplooien.

Zien

We zien elkaar en we zien om naar elkaar. We hebben aandacht en zijn betrokken. We geloven in een positieve benadering. We zien het zitten met iedereen in de school, want iedereen hoort erbij zoals hij of zij is. We kijken naar kansen en mogelijkheden en schrijven niemand af. Iedereen is uniek, daarom houden we  rekening met verschillen in aanleg, leerstijl, interesse, sociale achtergrond en ontwikkeling.

Samen-leven

We leven op een plezierige en respectvolle manier met elkaar samen in de school. We geven elkaar ruimte,  dragen bij aan de goede sfeer en hebben gevoel voor humor, zodat schooltijd een mooie en onvergetelijke tijd wordt. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar  en voor een goede gang van zaken in de school. We gaan in vertrouwen met elkaar om en je kunt op ons rekenen als je aanklopt om hulp. We voelen ons betrokken op de samenleving om ons heen en doen ons best voor een rechtvaardige, duurzame en vredige wereld, waarin iedereen zich veilig kan voelen en kansen krijgt.

Inspireren

We laten ons leiden en inspireren door het Evangelie van Jezus Christus. Daarom willen we open en ontvankelijk zijn, eerlijk en betrouwbaar, vergevingsgezind, enthousiast, ambitieus en hoopvol.

We kijken met een open blik naar de wereld om ons heen en durven ons te verwonderen.

Ontplooien

We stimuleren iedereen zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien, zodat iedereen zijn of haar eigen kracht leert ontdekken en groeit in kennis en vaardigheden. Maar ook in karakter, doorzettingsvermogen, discipline en mens-zijn te midden van en samen met anderen.

We willen het onderwijs afstemmen op de behoeften van leerlingen. We zijn creatief in het aanbod van onderwijs en vorming, in het zien van kansen, het scheppen van ruimte en het creëren van uitdagingen voor iedereen.