Altena College

Veiligheid in en om de school

Wij vinden het heel belangrijk dat de school een veilige omgeving is voor leerlingen en personeelsleden.
Om dat te bereiken hebben we duidelijke regels over het omgaan met elkaar.
In het Schoolreglement, dat alle leerlingen aan het begin van de cursus krijgen uitgereikt, staan deze
omgangsregels. In de dagelijkse praktijk zien we er ook op toe dat de omgangsregels worden nageleefd.
Verder besteden we in de lessen Tumult in de eerste en tweede klassen aandacht aan omgangsregels.
In de brugklas is er een anti-pestproject en in de derde klassen een anti-discriminatieproject.

Bij problemen rond pesten is de mentor de eerstaangewezen persoon binnen school om dit mee te
bespreken. Bij zwaardere problematiek zal de conrector erbij betrokken worden.
Bij extreme vormen komt ook de rector in beeld.
Elke school dient een coördinator sociale veiligheid te hebben. Deze persoon coördineert het beleid t.a.v.
sociale veiligheid en wordt door medewerkers en ouders ingeschakeld op het moment dat na onderling
overleg, gesprek en lichtere maatregelen pestgedrag niet blijkt te stoppen.
Voor onze school is dat de rector, dhr. G. van der Beek.

Elke leerling heeft de beschikking over een garderobelocker, ook wel kluisje genoemd.
In deze locker kan de leerling persoonlijke eigendommen opbergen. Het is niet toegestaan de locker te gebruiken voor opslag van materialen die brandgevaarlijk of explosief zijn, dan wel materialen die bij wet of bij schoolregel verboden zijn. Alleen in geval van een redelijk vermoeden van misbruik van de locker kan een lid van de schoolleiding een locker openen.
Als er een redelijk vermoeden is dat een leerling niet toegestane zaken in zijn/haar schooltas heeft, kan een lid van de schoolleiding de inhoud van de tas controleren. In geval van strafbare feiten wordt door de school altijd aangifte bij de politie gedaan.