Altena College

Verzuim van lessen

Alle zaken betreffende absentie of vrijstelling van lessen worden door de betrokken conrector geregeld:
1.Indien van te voren bekend is dat er één of meerdere uren verzuimd moet(en) worden,
doktersbezoek, tandartst, orthodondist e.d. is het in het algemeen voldoende als de leerling vooraf vrij vraagt. Voor het aanvragen van verlof voor een bruiloft, begrafenis, vakantie enz. dient er een volledig ingevuld en ondertekend verlofformulier worden ingediend bij de conrector. Zie ook de verlofregeling voor het overzicht van de situaties waarin wel of juist geen verlof wordt verleend.
2.Als de leerling onverwacht thuis moet blijven wegens ziekte e.d., dient men de school hiervan vóór 10 uur telefonisch te berichten.
3.Wanneer een leerling vóór het einde van zijn/haar lessen op een bepaalde dag de school verlaat, dient deze zich af te melden bij de betreffende conrector of bij diens afwezigheid bij de administratie. Wij willen graag dat de ouders de thuiskomst van de leerling bevestigen.

In alle gevallen zijn wij graag op de hoogte van het verzuim, mede om zo nodig maatregelen te kunnen nemen in het belang van de leerling. Het spreekt vanzelf dat alle leerlingen verplicht zijn alle lessen en andere voor leerlingen georganiseerde activiteiten bij te wonen.

Leerlingen die zonder toestemming van de schoolleiding buiten de schoolvakanties de lessen verzuimen om vakantie te houden, zullen niet in de gelegenheid gesteld worden om repetities, schriftelijke overhoringen, tests en tentamens in te halen. Voor deze gemiste toetsen zal het cijfer één worden gegeven. Mocht een leerling hierdoor doubleren of zakken, dan behoudt de school zich het recht voor om de leerling in het volgend cursusjaar niet meer toe te laten. Een en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 14 van het Inrichtingsbesluit WVO (ter inzage bij de rector).
Als het leerplichtige leerlingen betreft, zal de leerplichtambtenaar van het verzuim in kennis worden gesteld.