Altena College

Schoolklimaat en veiligheid

Sfeer en veiligheid
Wij hechten veel waarde aan het bieden van een prettige en veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Daarom maken we duidelijke afspraken waar we iedereen aan houden. Ook onszelf! We leggen bovendien altijd uit waarom bepaalde regels er zijn. In de eerste en tweede klassen besteden we extra aandacht aan de omgangsregels tijdens de lessen ‘Tumult’.

Pesten en discriminatie
We besteden veel aandacht aan het voorkomen van pesterijen: we hebben een pestprotocol en in de brugklas en derde klas gaan we – samen met professionele instanties – dieper in op pesten en discriminatie. Ook in de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan omgangsvormen en sociale interactie. De mentor is de eerst aangewezen persoon om eventuele problemen rond pesten mee te bespreken. Indien nodig kan die de conrector erbij betrekken. In zeer ernstige gevallen – waarvan op onze school gelukkig zelden sprake is – kan onze rector dhr. Gijsbert van Beek worden ingeschakeld, die coördinator sociale veiligheid is.

Persoonlijke eigendommen
We zorgen goed voor elkaar, onder meer vanuit onze christelijke identiteit. Dat vertaalt zich naar een veilig klimaat, waarin gevonden voorwerken in het algemeen netjes bij de administratie of conciërge worden afgegeven. Wil een leerling persoonlijke spullen opbergen, dan kan dat in zijn of haar eigen kluisje.

Tevreden leerlingen en personeel
Uit enquêtes die wij regelmatig houden onder leerlingen, ouders en personeelsleden blijkt dat het Altena College steevast hoog scoort op veiligheid en sfeer. Leerlingen en personeelsleden ervaren dat in de praktijk ook: er gaat vrijwel nooit een leerling of een personeelslid weg omdat hij of zij het niet goed naar zijn of haar zin heeft. Zowel onder leerlingen als onder personeelsleden is het verloop erg klein.