Altena College

Schoolverzekering

De schoolongevallenverzekering is ondergebracht bij Verus. De school heeft een
verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheids-
verzekering.

De ongevallenverzekering biedt (beperkte) dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De verzekering is eveneens van kracht voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden.

Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, fiets of scooters is niet meeverzekerd. Geneeskundige en tandheelkundige kosten worden tot de daarvoor verzekerde bedragen uitsluitend vergoed wanneer de ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt (bijv. in verband met een eigen risico).

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

1.

Ten eerste is de school niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft soms bij ouder(s)/verzorger(s), maar is gebaseerd op een misverstand.

2.

Door de wetgever is bepaald, dat leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) primair zelf verantwoordelijk zijn voor het onrechtmatig doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. De school is pas aansprakelijk/heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout (onrechtmatig handelen) en/of zij te kort geschoten is in haar zorgplicht. Het is van belang dat ouder(s)/verzorger(s) een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

De verzekerde bedragen zijn:
  
 uitkering bij overlijden€ 12.500,-
 uitkering bij algehele blijvende invaliditeitmax. € 60.000,-
 geneeskundige kosten€ 3.000,-
 tandheelkundige kosten€ 3.000,-
 reiskosten tbv ouders/verzorgers€ 0,19 per km met een max. van € 100,-
 schade als gevolg van agressie en geweld€ 1.500,-
   
 
De verzekering loopt per cursusjaar en moet elk jaar weer opnieuw worden aangegaan
onder opgaaf van het aantal leerlingen en personeelsleden.
De school sluit deze verzekering af, de ouders/verzorgers hoeven hierin geen actie te
ondernemen. De kosten van deze schoolongevallenverzekering worden meegenomen in
het materialenfonds.