Altena College

Tegemoetkoming in kosten

Van het Rijk
Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval.

Kinderen tot 18 jaar
Er zijn aparte regelingen voor leerlingen t/m 17 jaar en voor leerlingen van 18 jaar en ouder.
In de praktijk blijken diverse ouders de mogelijkheden die de regelingen voor tegemoetkoming in de
studiekosten bieden, niet te benutten. Dat is jammer, want zo loopt men een nuttige extra
tegemoetkoming mis. De regelingen zijn vrij ingewikkeld, daarom worden ze hier niet vermeld.
Op de website www.duo.nl kunt u precies zien waar u eventueel recht op heeft, gegeven uw belastbaar inkomen en de samenstelling van uw gezin. Dat is soms meer dan u denkt en soms ook al bij een hoger belastbaar inkomen dan u denkt! Aanvraagformulieren kunt u downloaden van de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl.

Kinderen vanaf 18 jaar
De ouders/verzorgers krijgen voor kinderen vanaf 18 jaar geen kinderbijslag meer. Voor kinderen
vanaf 18 jaar is daarom sprake van de regeling Tegemoetkoming scholieren.
Deze  tegemoetkoming moet door de leerling zelf worden aangevraagd.
De tegemoetkoming scholieren bestaat uit twee onderdelen:
• basistoelage
• aanvullende toelage
De tegemoetkoming is een geldbedrag, er hoort geen OV-studentenkaart bij. Het is een bijdrage in
de kosten voor bijvoorbeeld de boeken, bus- of treinabonnement en eventueel lesgeld.
Scholieren van 18 jaar en ouder krijgen de tegemoetkoming niet automatisch. Die moeten ze zelf
aanvragen bij DUOIB via www.ib-groep.nl. Men krijgt alleen een tegemoetkoming als men aan de
voorwaarden voldoet.

Van de gemeente
Veel gemeenten hebben mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van leerlingen
voor ouders/verzorgers met een minimale financiële positie. Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot het gemeentehuis van de gemeente waarin uw woont of te kijken op
www.loketaltena.nl.
Als u doorklikt naar “Bijdragen voor minima” dan kunt u zien of u in aanmerking komt voor wat extra
ondersteuning van de kant van de gemeente Werkendam of Woudrichem.
De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben zich aangesloten bij de Stichting Leergeld.

Van de school
Als uw financiële positie zodanig is dat de bovenstaande twee mogelijkheden en een ruimer
gespreide betaling van de schoolkosten  niet voldoende zijn , kunt u een beroep op de school doen
voor kostenvermindering.
Voor inwoners van de gemeenten Werkendam en Woudrichem loopt dat altijd via de Stichting Leergeld. Inwoners van andere gemeenten kunnen hun verzoek, inclusief toelichting rechtstreeks sturen naar de administratie van de school.
Eén van de medewerkers van de administratie van de school zal dan contact met u
opnemen voor nader overleg. Uiteraard zullen we een dergelijk verzoek vertrouwelijk behandelen.