Passend onderwijs op het Altena College


Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Als het kan gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Op het Altena College proberen wij alle leerlingen een zo passend mogelijke leeromgeving aan te bieden. Om dit te kunnen bereiken met leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld ADHD, Asperger, PDD-NOS), een lichamelijke handicap en/of andere problemen, is het belangrijk dat wij vanaf het begin weten wat er speelt bij uw zoon/dochter. Wij kunnen dan in overleg met de basisschool, u als ouders, de leerling en ons ondersteuningsteam een zo goed mogelijk plan maken om de overgang naar het VO zo soepel mogelijk te laten verlopen en te bepalen of -en zo ja, welke- extra ondersteuning daarbij nodig is.

Stappenplan

 • Als het Altena College geschikt lijkt volgens de leerkracht van groep 8 (en eventueel de IB-er) kunt u al vroeg (mag al in januari/februari) contact opnemen om de (on)mogelijkheden van de extra ondersteuning op het Altena College te bespreken. Dit kan uiteraard ook als er twijfel is of het Altena College wel de juiste school is voor uw kind.
 • Geef als ouders op het aanmeldingsformulier aan wat er aan de hand is met uw zoon/dochter én laat school in het OKR (of andere overdrachtsformulieren) duidelijk aangeven wat uw kind nodig heeft om goed te functioneren op school.

  Denk niet als ouders of school ‘we zeggen niets over de stoornis van ons kind/leerling want het gaat nu toch goed en zo kan het kind een nieuwe start maken, zonder label/stempel’. Een kind loopt meer ‘schade’ op als het eerst fout gaat met leren, het gedrag of op sociaal gebied en er pas na een aantal maanden extra ondersteuning kan worden ingezet. Voorkomen is beter dan genezen! 

  Vaak gaat het in groep 8 beter dan de jaren daarvoor omdat de school en de leerkrachten de leerling en zijn /haar ouders elkaar dan door en door kennen. De overgang naar het Altena College (14 docenten, elke les ander lokaal, 25 nieuwe klasgenoten en heel veel andere leerlingen in gangen en pauzes etc.) is vaak heel heftig voor deze kinderen en het zou jammer zijn als het eerst mis moet gaan voordat we extra ondersteuning kunnen gaan inzetten.
   
 • Op de inschrijfmiddag of -avond spreekt de zorgcoördinator kort met u en uw kind over wat er aan de hand is en wordt een inschatting gemaakt of extra ondersteuning nodig lijkt. In dat geval gaan we samen met de basisschool en met u als ouders onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is en hoe deze extra ondersteuning vorm kan krijgen.
   
 • Medio mei is er een overleg op school waarin wij bespreken of wij uw zoon/dochter kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft en of er (extra) ondersteuning nodig is en zo ja, welke.
   
 • Wij streven er naar de extra begeleiding direct aan het begin van de nieuwe cursus in te kunnen zetten.

Wij proberen er samen met u als ouders voor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk het onderwijs op het Altena College kan volgen, maar ook dat zijn/haar welbevinden in de klas en daarbuiten goed is zodat er later kan worden teruggekeken op een fijne schooltijd.

Vragen?
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, neem dan contact op met een van de leden van het ondersteuningsteam:

Simone Doornhof-Kadijk (df@altenacollege.nl)
Erik-Jan Koenen (kp@altenacollege.nl)
Willeke Worbts (vw@altenacollege.nl)
Klaske Jager (jr@altenacollege.nl)